Infrastruktur

TILKOMSTVEI

Det vil være nødvendig å anlegge en tilkomstvei fra Vasskummen via midtstasjonen og til toppstasjonen. Dette skyldes bl.a. vekten på enkeltkomponenter som skal monteres på stasjonene, bl.a. transformatorstasjoner og ulikt maskineri.

Fra Vasskummen planlegges det å følge Vonløypa opp mot Gamlestølen (ca. 1 700 meter), og her må vegbredden utvides med anslagsvis 1 meter. Deler av Vonløypa må samtidig sikres bedre enn i dag grunnet fare for utglidning/ras langs deler av traseen.

"Bukkene Bruse"-broa blir selvsagt ikke berørt. 

Fra Gamlestølen føres tilkomstveien videre opp Skinnhammardalen i en lengde på ca. 1 300 meter hvor den møter midtstasjonen. Fra midtstasjonen føres den videre opp fjellsiden til toppstasjonen - ca. 1 900 meter. Denne delen av traseen benyttes også som underlag for alpin trasé vinterstid.

I veitraseen legges nødvendige føringer for vann, avløp, strøm og fiber.

Det legges vesentlig vekt på å tilpasse vegtraséen best mulig til naturmiljøet.

VA-ANLEGG

Ved Gamlestølen er det foreslått innregulert plass for et nytt renseanlegg som håndterer avløp fra midt- og toppstasjon. Dette renseanlegget er tenkt med en kapasitet som også kan håndtere avløp fra fritidsboligene på Sulafjellet om dette er ønskelig.

PARKERING

Deler av parkeringsplassen ved Vasskummen er i byggetiden tenkt benyttet som anleggsområde, og må utvides. Denne utvidelsen vil bli ferdigstilt som utvidet parkeringsareal etter ferdigstilling, og vil varig ca. doble parkeringskapasiteten ved Vasskummen.

Merk; all illustrasjon er basert på et forprosjekt, og endringer/justeringer kan forekomme i den videre prosessen.