Infrastruktur

I revidert planprogram datert juli-23 er følgende endringer gjennomført i det opprinnelige planforslaget;

TILKOMSTVEI

Det vil være nødvendig å anlegge en tilkomstvei fra Vasskummen via midtstasjonen og til toppstasjonen. Dette skyldes bl.a. vekten på enkeltkomponenter som skal monteres på stasjonene, bl.a. transformatorstasjoner og ulikt maskineri.

Fra Vasskummen planlegges det å følge Vonløypa opp mot Gamlestølen (ca. 1 700 meter), og her må vegbredden utvides med anslagsvis 0,5-1 meter. Deler av Vonløypa må samtidig sikres bedre enn i dag grunnet fare for utglidning/ras langs deler av traseen.

"Bukkene Bruse"-broa blir selvsagt ikke berørt. 

Fra Gamlestølen føres tilkomstveien videre opp Skinnhammardalen i en lengde på ca. 1 300 meter hvor den møter midtstasjonen. Fra midtstasjonen anlegges en midlertidig anleggsvei langs gondoltraséen opp til toppstasjonen. Denne tilbakeføres med opprinnelig toppdekke når anleggsperioden er over. I veitraseen legges nødvendige føringer for avløp, strøm og fiber.

Det legges vesentlig vekt på å tilpasse vegtraséen best mulig til naturmiljøet.

VA-ANLEGG

Avløp fra toppstasjonen legges i grøft ned til kommunalt ledningsnett ved Legane og føres videre til nytt renseanlegg som skal etableres i kommunal regi.

PARKERING

Deler av parkeringsplassen ved Vasskummen er i byggetiden tenkt benyttet som anleggsområde, og må utvides. Denne utvidelsen vil bli ferdigstilt som utvidet parkeringsareal etter ferdigstilling, og vil varig ca. doble parkeringskapasiteten ved Vasskummen.

Merk; all illustrasjon er basert på et forprosjekt, og endringer/justeringer kan forekomme i den videre prosessen.