Ringvirkninger

Forretningsplanens egne beregninger for behov for ansatte i gondol-driften, serveringstilbud og servicetilbud for øvrig er basert på en detaljert drifts- og bemanningsplan. Personellbehov for de ulike funksjoner er også avsjekket mot tilsvarende anlegg i Norge, bl.a. Loen Skylift. 

Våre beregninger viser et samlet personellbehov på ca. 37 årsverk for egen drift alene. Dette er ca. 20% høyere enn Menons anslag.

Flakk Gruppen AS engasjerte Menon Economics AS til å foreta en beregning av de lokaløkonomiske virkningene av gondolprosjektet på Sulafjellet, og mottok rapporten høsten-21.

Menon Economics AS beregner at 45 nye, permanente arbeidsplasser skapes i Sula kommune som en direkte (30) og indirekte (15) effekt av gondolprosjektet. Dette utgjør en årlig verdiskaping på 47 millioner kroner.

I tillegg kommer effekten av selve utbyggingen over 2-3 år som anslagsvis gir 80 årsverk i Sula kommune og en verdiskaping på 60 million kroner.

For Ålesundsregionen forøvrig beregnes det 30 nye, permanente arbeidsplasser som direkte og indirekte effekt av prosjektet, og 100 årsverk i byggetiden. Den årlige verdiskapingen anslåes til 13 million kroner, og i byggetiden 70 million kroner.

Samlet beregner Menon en sysselsettingseffekt på 180 årsverk i byggetiden og 75 nye årsverk årlig knyttet til driften og ringvirkninger av denne.

Hele rapporten kan lastes ned ved å trykke på linken under;