Politisk behandling

Det faste planutvalet i Sula kommune vedtok enstemmig i sitt møte 29.08. å legge det reviderte planforslaget ut på offentlig høring med en høringstid på 8 uker.

Tirsdag 27. juni presenterte plankonsulenten i Nordplan AS status for utarbeiding av revidert forslag til områderegulering Sulafjellet (Sula Gondol). Av presentasjonen fremkommer det bl.a. at;

Torsdag 25 mai var boligeiere innenfor "40 meters beltet" til Sula Gondol invitert til et dialogmøte på Devoldfabrikken. Målsettingen med møtet var å gi oppdatert informasjon til de mest berørte boligeierne og drøfte mulige tiltak og forbedringer.

Flakk Gruppen AS arrangerte et åpent informasjonsmøte på Friheim Kulturhus tirsdag 31. januar. Rundt 120 personer deltok på møtet i tillegg til at et større antall fulgte møtet direkte på ulike strømmekanaler, bl.a. ulike Facebook-sider og Sunnmørsposten.

Onsdag 18. januar arrangerte Sula kommune ved ordføreren et informasjonsmøte for bolig- og grunneiere i og nær gondol traséen. Møtet ble arrangert i amfiet på Sula Ungdomskole med ca. 90 deltakere.

Gondolprosjektet har - under betegnelsen "Områdeplan Sulafjellet" - vært gjennom flere runder med politisk behandling fra det første gang ble presentert for kommunestyret 16.12.20.