FAGRAPPORER

En viktig del av reguleringsprosessen er å konsekvensutrede en rekke ulike forhold besluttet gjennom lover og forskrifter og definert i det vedtatte planprogrammet. 

I alt er det utarbeidet og oversendt rundt 25 ulike fagrapporter fra ulike kompetansemiljø. Noen var allerede utarbeidet i forbindelse med arbeidet med Sentrumsplanen, mens de fleste omhandler spesifikt dette prosjektet.  Nedenfor er det inntatt lenke for opplasting av hver enkelt av disse rapportene.

Google Earth presentasjon av prosjektet

Vi har fått utviklet en presentasjon av prosjektet i Google Earth. I presentasjoner benytter vi oss av billedutsnitt av denne, men den er også tilgjengelig for egen bruk. Under har vi lastet opp en filmappe med to Google Earth-filer. Husk at begge må åpnes for at visningen fungerer.

Presentasjon Det faste planutvalet 27.6.23

Tirsdag 27. juni presenterte plankonsulenten i Nordplan AS status for utarbeiding av revidert forslag til områderegulering Sulafjellet (Sula Gondol). Av presentasjonen fremkommer det bl.a. at;

  • Fotavtrykket på Sulafjellet er redusert med 68%
  • Høyden av gondolkabelen over/ved bolighus har økt med 12-21 meter
  • Flere master er flyttet for å komme lengst mulig vekk fra bolighus
  • Den foreslåtte rensestasjonen ved Gamlestølen er fjernet - avløpet går rett til kommunalt ledningsnett
  • Veien fra mellomstasjonen til toppstasjonen gjøres midlertidig og legges tilbake når anleggsperioden er over
  • Fremtidig videreutvikling av Devoldfabrikken med bl.a. nybygg, tilbygg og tilkomster er utarbeidet
  • Utbygging av stier og utsiktspunkt er redusert
  • Molværsbrauta er regulert med 4,5 meters vegbredde og 2,5 meters bred gangveg fra Remane til Vasskummen

I løpet av de siste månedene er det revidert en rekke ulike fagrapporter og utarbeidet nye som avklarer en rekke forhold som er kommentert i høringsrunden.

Flakk Gruppen AS og Nordplan AS arbeider nå med de siste detaljene før forslag til revidert Områdeplan Sulafjellet sendes inn i løpet av første halvdel av juli. Deretter blir det administrativ og politisk behandling før utlegging til 2. gangs offentlig høring.

Den komplette presentasjonen finner du under dette;

Tiltakshavers presentasjon av prosjektet

Oppdatering i dialogmøte 25. mai

Torsdag 25 mai-23 var boligeiere innenfor "40 meters beltet" til Sula Gondol invitert til et dialogmøte på Devoldfabrikken. Målsettingen med møtet var å gi oppdatert informasjon til de mest berørte boligeierne og drøfte mulige tiltak og forbedringer.

Fra Flakk Gruppens side viste prosjekt- og prosjekteringsleder pågående endringer i prosjektet som bl.a. viste en vesentlig økning av linjens høyde over boliger. Også flytting av den tiltenkte masten ved "Pederbutikken" til området mellom Bedehuset og Devoldfabrikken ble presentert. Pågående utredninger som oppfølging av og svar på mottatte innspill under høringsrunden ble også presentert.

Prosjektets advokat - som også var advokat for utbygger av Voss Gondol - gjennomgikk prosessen på Voss og skjønnsprosessen som ble gjennomført der.

Knut Flakk presenterte deretter Flakk Gruppens reviderte tilbud til erstatning/kompensasjon til berørte boligeiere; 110% av takstverdi for de som ønsker innløsning, alternativt 10% av takstverdi pluss et fast beløp på kr. 200 000,- pr. boligeiendom for de som ikke ønsker innløsning.

Under finner du presentasjonene som ble vist i møtet;

Arkeologi - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Geologi, hydrologi og skred - Asplan Viak

Naturmangfold - Rådgivende Biologer og iTrollheimen

Grunnundersøkelser, kvikkleire og kulvert - Era, Multiconsult og Norconsult

Trafikk, parkering og støy - Norconsult og Nordplan

Brann - Nordplan og Rambøll

Friluftsliv - Nordplan

VA-rammeplan - Asplan Viak

Lokaløkonomiske ringvirkninger - Menon

Stormflo og bølger - Norconsult