FAGRAPPORER

En viktig del av reguleringsprosessen er å konsekvensutrede en rekke ulike forhold besluttet gjennom lover og forskrifter og definert i det vedtatte planprogrammet. 

I alt er det utarbeidet og oversendt rundt 25 ulike fagrapporter fra ulike kompetansemiljø. Noen var allerede utarbeidet i forbindelse med arbeidet med Sentrumsplanen, mens de fleste omhandler spesifikt dette prosjektet.  Nedenfor er det inntatt lenke for opplasting av hver enkelt av disse rapportene.

Tiltakshavers presentasjon av prosjektet

Oppdatering i dialogmøte 25. mai

Torsdag 25 mai-23 var boligeiere innenfor "40 meters beltet" til Sula Gondol invitert til et dialogmøte på Devoldfabrikken. Målsettingen med møtet var å gi oppdatert informasjon til de mest berørte boligeierne og drøfte mulige tiltak og forbedringer.

Fra Flakk Gruppens side viste prosjekt- og prosjekteringsleder pågående endringer i prosjektet som bl.a. viste en vesentlig økning av linjens høyde over boliger. Også flytting av den tiltenkte masten ved "Pederbutikken" til området mellom Bedehuset og Devoldfabrikken ble presentert. Pågående utredninger som oppfølging av og svar på mottatte innspill under høringsrunden ble også presentert.

Prosjektets advokat - som også var advokat for utbygger av Voss Gondol - gjennomgikk prosessen på Voss og skjønnsprosessen som ble gjennomført der.

Knut Flakk presenterte deretter Flakk Gruppens reviderte tilbud til erstatning/kompensasjon til berørte boligeiere; 110% av takstverdi for de som ønsker innløsning, alternativt 10% av takstverdi pluss et fast beløp på kr. 200 000,- pr. boligeiendom for de som ikke ønsker innløsning.

Under finner du presentasjonene som ble vist i møtet;

Arkeologi - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Geologi, hydrologi og skred - Asplan Viak

Naturmangfold - Rådgivende Biologer og iTrollheimen

Grunnundersøkelser, kvikkleire og kulvert - Era, Multiconsult og Norconsult

Trafikk, parkering og støy - Norconsult og Nordplan

Brann - Nordplan og Rambøll

Friluftsliv - Nordplan

VA-rammeplan - Asplan Viak

Lokaløkonomiske ringvirkninger - Menon

Stormflo og bølger - Norconsult