FAGRAPPORER

En viktig del av reguleringsprosessen er å konsekvensutrede en rekke ulike forhold besluttet gjennom lover og forskrifter og definert i det vedtatte planprogrammet. 

I alt er det utarbeidet og oversendt rundt 25 ulike fagrapporter fra ulike kompetansemiljø. Noen var allerede utarbeidet i forbindelse med arbeidet med Sentrumsplanen, mens de fleste omhandler spesifikt dette prosjektet.  Nedenfor er det inntatt lenke for opplasting av hver enkelt av disse rapportene.

Tiltakshavers presentasjon av prosjektet

Arkeologi - Møre og Romsdal Fylkeskommune

Geologi, hydrologi og skred - Asplan Viak

Naturmangfold - Rådgivende Biologer og iTrollheimen

Grunnundersøkelser, kvikkleire og kulvert - Era, Multiconsult og Norconsult

Trafikk, parkering og støy - Norconsult og Nordplan

Brann - Nordplan og Rambøll

Friluftsliv - Nordplan

VA-rammeplan - Asplan Viak

Lokaløkonomiske ringvirkninger - Menon

Stormflo og bølger - Norconsult