Reguleringsplanen

Forslag til reguleringsplan "Områdeplan Sulafjellet" ble innsendt fra plankonsulenten Nordplan AS til Sula kommune 28. september 2022. Den er utarbeidet i henhold til samarbeidsavtale inngått mellom Flakk Gruppen AS og Sula kommune samt planprogram vedtatt av Sula kommunestyre 9. februar 2022.

Målsettingen er å legge til rette for bygging av ei gondolbane fra Langevåg til Sulafjellet, med startpunkt ved Devoldfabrikken i Langevåg sentrum og topp‐punkt på fjellet Rundehornet sør for sentrum. Bana må vinkles i en mellomstasjon, plassert i området nordvest for Svanshornet, 415 meter over havet.

Hovedmålene med tiltaket er å;

  • skape et godt utgangspunkt for utvidet, helårlig friluftstilbud på Sulafjellet, for alle alder og mestringsnivå.
  • styrke Sula kommune som reisemål, øke verdiskapingen og styrke næringsgrunnlaget ved Devoldfabrikken, i Langevåg og i Sula kommune. Målgruppe er både lokale og tilreisende.
  • gjennomføre utbyggingen med hensyn til og avbøtende tiltak for natur‐ og bomiljø.

Alle nybygg skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet.

På toppstasjonen er målet å etablere et restaurantbygg med utsiktspunkt mot by, fjell, fjord, hav og kyst, samt et godt utgangspunkt for friluftsaktiviteter.

Ved Devoldfabrikken er målet å integrere bunnstasjonen med eksisterende bygningsmiljø på en faglig god måte, samtidig som uteområdet får en kvalitetsheving. Løsninger for flomfare fra Vassetelva skal inngå.

Formålet med planen er også å fastsette juridiske rammer for hvordan Langevåg sentrum skal utvikle seg i fremtiden, med utgangspunkt i utviklingsplanen "Levande Langevåg". Målet er å skape et sentrumsområde som er kommunen sitt målpunkt for tjenesteområdene handel, kultur og offentlige tjenester. Planen skal ivareta Langevåg sin identitet og være tilpasset en aktiv livsstil. Planen skal legge til rette for at det er attraktivt å bo i sentrum for alle generasjoner og bidra til at Langevåg blir Ålesundregionen sitt mest attraktive lokalsentrum.

Alt innsendt materiale skal kunne lastes ned fra denne hjemmesiden. All korrespondanse og dokumenter som angår reguleringsplanen og prosessen rundt denne tilbake til desember-21 er lagt ut på Sula kommunes hjemmeside Destinasjon Sulafjellet - Sula kommune. Denne oversikten oppdaterer kommunen fortløpende.

Sentrale bestemmelser

En reguleringsplan omfatter kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen en planbeskrivelse.

Regjeringens hjemmeside for plan- og bygningsloven er "områderegulering" og "detaljregulering" nærmere omtalt med krav til prosess, kvalitet, kompetanse og lignende på en oversiktlig måte. 

Områdeplan Sulafjellet

Planområdet strekker seg fra ny flytekai nord for Devoldkaia og opp til Rundehornet. For områdene "Sentrum", "Midtstasjon" og "Toppstasjon" er planen detaljert i henhold til kommunestyrets vedtak.

Planen for området Devoldfabrikken er søkt samordnet med siste forslag til Sentrumsplan som lå ute til 3. gangs høring ved innsending av denne reguleringsplanen.

Som vedlegg til reguleringsplanen er det utarbeidet og oversendt til kommunen rundt 25 ulike fagrapporter (konsekvensutredninger) som dekker ulike deler av prosjektet. Disse kan lastes ned på denne siden og på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med innsending av opprinnelig forslag til reguleringsplan er det utarbeidet en samlet presentasjon av prosjektet. Denne kan lastes ned her;

Forpliktelser overfor berørte eiendommer

I alt 14 boligeiendommer ligger innenfor 40-meters beltet definert i Lov om taubaner §26

• For 13 av boligene går traséen over hage/uterom/eiendom forøvrig 

 • For en av boligene går traséen over bolighus

For eierne av disse eiendommene samt ubebygde eiendommer i traséen for øvrig forplikter tiltakshaver seg til at disse skal være økonomisk skadesløse som følge av prosjektet;

- For boligeiendommene har tiltakshaver tilbudt seg å innløse eiendommene til 120% av markedsverdi 

- Alternativt beregnes og utbetales det full kompensasjon for verdiforringelse satt til 20% av markedsverdi

For øvrige, ubebygde eiendommer i traséen forplikter tiltakshaver seg til at disse får full kompensasjon for bruks- og/eller verdiforringelse.

For boligeiendommer utenfor «40-meters beltet» som åpenbart blir påvirket av gondolbanen med hensyn til innkikk o.l. vil tiltakshaver på individuelt grunnlag og utover lovens bestemmelser se på mulige avbøtende tiltak i samarbeid med grunneier.

I dette dokumentet er gondollinjen tegnet inn med kabelhøyde og underside gondol samt masteplasseringer i profil og på kart for de enkelte delstrekninger og samlet;

Planbeskrivelse

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Planbeskrivelsen for "Områdeplan Sulafjellet" til 2 gangs høring (oppdatert juli-23) kan lastes ned her; 

Planbestemmelser

Planbestemmelser er utfyllende bestemmelser til kommunens arealplaner. Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner utgjør juridisk bindende vedtak om hva arealer kan brukes til. Planbestemmelser gir mer detaljerte føringer for arealbruken, og utfyller og presiserer de arealformålene som angis i planen.

Planbestemmelser kan blant annet ha regler om utforming av bygninger eller anlegg, rekkefølgebestemmelser om at visse tiltak må være utført før området kan bebygges, utnyttelsesgrad for arealer, byggegrenser, miljøkrav, parkering m.v.

Regler om hvilke bestemmelser til arealformål som kan gis i kommuneplanens arealdel er fastsatt i plan- og bygningsloven § 11-10 og § 11-11. De tilsvarende bestemmelsene for reguleringsplaner står i § 12-7.

Planbestemmelser kan ikke regulere privatrettslige forhold, det vil si bestemmelser om rettigheter og plikter mellom private personer. Planbestemmelser kan likevel, og vil normalt, ha betydning for private personers rettsforhold (eiendomsrett, utbyggingsmuligheter på egen tomt).

Forslag til oppdaterte planbestemmelser (føresegner) for "Områdeplan Sulafjellet" kan lastes ned her;

ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje, sannsynligheten for at hendelsene vil inntreffe og hvilke negative konsekvenser de kan få. Fordi sannsynligheten for at uønskede hendelser kan inntreffe varierer, og fordi sårbarheten til mennesker eller objekter som er truet av farer er forskjellig, må ROS-analyser være tilpasset hver enkelt prosjekt.

Nordplan har på bakgrunn av en rekke ulike fagrapporter utarbeidet en samlet ROS-analyse for prosjektet som en viktig del av underlaget for reguleringsplanen. Den reviderte ROS-analysen kan lastes ned her;

Plankart

En viktig del av en reguleringsplan er plankartet. Denne angir formålsoner (hva som er/kan etableres i de enkelte soner) angitt med ulike farger og koder. Fargene angir formål (bolig, næring, park og lignende), mens kodene refererer til bestemmelser inntatt i planbestemmelsene (føresegnene). Nedenfor er inntatt bilder av og nedlastningslinker til de tre delområdene som er detaljregulert i reguleringsplanen - sentrum, midtstasjon og toppstasjon samt plankartet over hele området.

Her kan du laste ned hele plankartet - fra sentrum til Sulafjellet;

Her kan du laste ned plankart for sentrum - fra fjorden til Remane;

Her kan du laste ned plankart for området ved mellomstasjonen;

Her kan du laste ned plankart for området ved topppstasjonen;

Her kan du laste ned den oppdaterte trasé-profilen;