Kommunestyret 06.05.21

06.05.2021

I kommunestyremøtet 6. mai 2021 behandlet kommunestyret forslag til samarbeidsavtale mellom Flakk Gruppen AS og Sula kommune og fattet følgende;

Vedtak

"Sula kommunestyre godkjenner avtale mellom Sula kommune og Flakk Gruppen AS når det gjeld samarbeid om områderegulering av «eit større areal på Sulafjellet og i Langevåg». Jf vedlegg med dok.ID 519662.

Sula kommunestyre vedtek at Flakk Gruppen AS kan starte områderegulering som tar utgangspunkt i trasé for gondolbane «alternativ B», som vist i planområde for samarbeidsavtalen. Jf vedlegg med dok.ID 519862.

Sula kommunestyre føreset at Flakk Gruppen AS går i positiv dialog med berørte parter under arbeidet med områderegulering, med det formål å finne omforente løysingar for desse.

Sula kommunestyre føreset også at orienteringa i brev av 02.03.21 frå Flakk Gruppen AS til Sula kommune, i avsnittet berørte boligar og grunneigarar, skal framleis stå ved lag i det vidare arbeidet."

Under kan saksutredningen med behandling og vedtak lastes ned;