Kommunestyret 09.02.22

09.02.2022

I kommunestyremøte 9. februar 2022 vedtok kommunestyret i sak K-008/22 "Områdeplan Sulafjellet - Godkjenning av planprogram" 

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9 godkjenner Sula kommunestyre planprogram for «Områdeplan Sulafjellet», revisjon B, datert 22.11.2021. 

Under føresetning av at Flakk Gruppen AS går i positiv dialog med berørte parter så tidleg som muleg under arbeidet med områderegulering, med det formål å finne omforente løysingar med desse. Det blir forventa at det gis full erstatning til dei som eventuelt vel å selge eigedommen sin. 

Sula kommunestyre føreset også at orienteringa i brev av 02.03.21 frå Flakk Gruppen AS til Sula kommune, i avsnittet berørte boligar og grunneigarar, skal framleis stå ved lag i det vidare arbeidet.» 

Tilleggspunkt under kap. 1.6.2 - Lover og rettspraksis: Grannelova og Høgsterett sin avgjørelse i sak 21-161694SIV-HRET (eigedomsretten si utstrekning i luftrommet over ein eigedom).

Møte i kommunestyret

Sula kommunestyret i møte på Sula Ungdomsskole 9. februar 2022 hvor planprogrammet ble godkjent.

Under kan saksdokumentet med behandling og vedtak lastes ned;