Kommunestyret 24.03.21

24.03.2021

Sula kommunestyre vedtok å starte områderegulering, men med en annen trase.

Det fulle vedtaket i SAK K-016/21 kommunestyret ble;

"Sula kommunestyre» vedtar å starte områderegulering av eit større areal på Sulafjellet og Langevåg. 

Planområdet - med utgangspunkt i prosjekt "Destinasjon Sulafjellet" - blir fastsatt i oppstartsmøtet til reguleringsarbeidet. Krav til område- og reguleringsprosessen, og punkta må leggast inn som føringar i planbeskrivelse og tydeleggjerast i oppstartsmøte:

 · Planomrisset må vere stort nok til å mogleggjere realisering av alternative traséar for gondolbanen og tilhøyrande aktivitetar. · Sula kommunestyre aksepterer ikkje trase som er foreslått i presentasjon frå Flakk Gruppen 16.12.2020 i området Molværsbrauta - Bjørkhaugen, og ber tiltakshavar finne ein alternativ trase som mogleggjer realiseringa av prosjektet. 

Områdereguleringa skal utarbeidast i samsvar med pbl § 12-2, der utarbeiding av reguleringsforslaget blir overlatt til privat foretak - Flakk Gruppen as. 

Før arbeidet tek til, skal det inngåast ein avtale mellom Sula kommune og Flakk Gruppen as som skal inneholde: 

· Formålet med planarbeidet. 

· Kommunens rammer for innhold og utforming, forholdet til planstrategi, kommuneplan og eventuelle gjeldende reguleringsplaner. 

· Hvilket område som omfattes av planarbeidet. 

· Organiseringen av samarbeidet. 

· Fremdriftsplan. 

· Fordeling av kostnadene med å utarbeide planforslaget, herunder nødvendige utredninger. 

 · Dersom avtalen også omfatter private bidrag til gjennomføring av planen, vil avtalen komme inn under bestemmelsen om utbyggingavtaler etter kap. 17 i plan og bygningsloven. Det er derfor viktig at avtalen kun omhandler forhold knyttet til selve utarbeidelsen av planen. 

Disse 7 punktene er tatt ut fra veilederen reguleringsplanveileder som også omhandler områderegulering. Reguleringsplanveileder - regjeringen.no pkt 2.5.2 Samarbeidsavtale. 

Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå avtale med Flakk Gruppen as, men avtalen skal 7 bli lagt fram for Formannskapet til endeleg godkjenning."

Under kan saksdokumentet med behandling og vedtak lastes ned;